فهرست مدارس علمیه سال تحصیلی 1403-1402

شناسه نوشته : 35057

1401/11/25

تعداد بازدید : 23803

فهرست مدارس علمیه مقطع عمومی (سطح دو) و مقاطع تکمیلی(سطح سه و چهار) از طریق لینک های زیر قابل دریافت می باشد.

حوزه های علمیه استان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی مستقل بوده و زیر مجموعه مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران نمی باشد و داوطلبان متقاضی مقطع عمومی(سطح2) ساکن استان های مذکور از خرید کارت ثبت نام و نام نویسی خودداری کنند.

داوطلبان ساکن این سه استان (دارای مدرک سطح 2 ) می توانند نسبت به ثبت نام در مقطع عالی(سطح3)

فقط به شیوه غیر حضوری اقدام نمایند.

 

فهرست مدارس علمیه مقطع عمومی(سطح2)

فهرست مدارس علمیه مقطع عالی(سطح3)

فهرست رشته محل های مقطع تخصصی(سح4)

سال تحصیلی 1403-1402

رشته محل های سال تحصیلی 1403-1402