اخبار مقاطع تکمیلی

اعلام شرایط پذیرش مقاطع تکمیلی حوزه های علمیه خواهران در سال تحصیلی 1400-1399
یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸

اعلام شرایط پذیرش مقاطع تکمیلی حوزه های علمیه خواهران در سال تحصیلی 1400-1399

ثبت نام کلیه مقاطع سال تحصیلی 1400-1399، از تاریخ 1 تا 31 اردیبهشت ماه سال 99 امکان پذیر است.

اخبار مقطع عمومی

اعلام شرایط پذیرش مقطع عمومی حوزه های علمیه خواهران سال تحصیلی 1400-1399
دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸

اعلام شرایط پذیرش مقطع عمومی حوزه های علمیه خواهران سال تحصیلی 1400-1399

ثبت نام سال تحصیلی 1400-1399، از تاریخ 1 تا 31 اردیبهشت ماه سال 1399 امکان پذیر است.

اخبار بازپذیری مقطع عمومی

شرایط پذیرش بازپذیری مقطع عمومی اعلام شد
پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

شرایط پذیرش بازپذیری مقطع عمومی اعلام شد

زمان ثبت نام بازپذیری مقطع عمومی سال تحصیلی 1400-1399، از تاریخ 1 تا 31 اردیبهشت ماه است.

سال تحصیلی 1400-1399

فهرست مدارس علمیه

اداره سنجش

دوره غیر حضوری