رفع محدودیت مسافت برای داوطلبان غیر حضوری سطح سه

شناسه خبر : 25405

1395/01/21

تعداد بازدید : 5294

رفع محدودیت مسافت برای داوطلبان غیر حضوری سطح سه
محدودیت مسافت برای داوطلبان متقاضی ثبت نام غیر حضوری سطح سه برداشته شد.

با توجه به تقاضای داوطلبان متقاضی ثبت نام غیر حضوری سطح سه مبنی بر رفع محدودیت مسافت این محدودیت برداشته شد.

داوطلبان می توانند نزدیک ترین مدرسه علمیه سطح سه به محل سکونت خود را به عنوان مدرسه مجری انتخاب نمایند.

    دفترچه راهنمای پذیرش

    فهرست مدارس