مطالعات اسلامی زنان

شناسه نوشته : 23789

1396/10/30

تعداد بازدید : 1304

تعريف

خواهران طلبه در این مقطع، علاوه بر ارتقاء سطح علمی فقه، اصول فقه، عقاید و تفسیر با مجموعهای از مباحث مرتبط با حوزه مطالعات زنان از منظر اسلام آشنا و توانائی پاسخگویی به نیازهای مربوط و تدریس متون و تحقیق در حد تحلیل و بررسی تطبیقی با مکاتب غرب را پیدا میکنند و در پایان موفق به دریافت دانشنامه این رشته میشوند.
 

اهداف

  1. تعمیق شناخت نسبت به مبانی اعتقادات اسلامی؛
  2. پرورش کارشناسان اسلامی واجد صلاحیت در حوزه مطالعات زنان برای ارائهی مشاورهی علمی به نهادها در مباحث زن؛
  3. تبیین و توصیف نگاه جامع اسلام به زن؛
  4. افزایش توان تحقیق در حد تحلیل و بررسی و نقد و زمینهسازی جهت تألیف و ترجمه در حوزه مطالعات زنان؛
  5. ایجاد توان تدریس مباحث مرتبط با موضوع زن در سطوح پایینتر؛
  6. افزایش توان پاسخگویی به شبهات و پرسشهای رایج در موضوع زن؛
  7. ایجاد توانایی تبلیغ دیدگاه اسلامی و تأثیرگذاری فرهنگی در حوزه مطالعات زنان؛

 

عناوين دروس

دروس عمومی

فقه عمومی، اصول فقه، تفسیر قرآن، عقاید خاص شیعه، تجزیه و ترکیب

دروس تخصصی

فقه تخصّصی، جریانشناسی فمینیسم، اصول فقه، مبانی و آثار فمینیسم، فلسفه فقه، مقدمهی علم حقوق، انسان در اسلام، فلسفه حقوق با رویکرد اسلامی، معارف بنیادین دین، زن در نظام حقوقی ایران، زن در اسلام، حقوق زن در اسلام و غرب، خانواده در اسلام، جامعهشناسی جنسیت، زن در ادیان و مکاتب فلسفی، اخلاق جنسیتی، جریانشناسی مطالعات زنان در جهان اسلام، جنسیت و تعلیم و تربیت، روانشناسی اختلافی زن و مرد، عربی معاصر، روش تحقیق پیشرفته، همایش و کارورزی، زبان انگلیسی

دفترچه راهنمای پذیرش

فهرست مدارس