مدرسی ادبیات عربی

شناسه نوشته : 23788

1396/10/30

تعداد بازدید : 1284

تعريف

طلاب خواهر در این مقطع ضمن شناخت استدلالی مباحث اعتقادی، فقه و اصول و فراگیری ادبیات عرب، مهارتها و روشهای تدریس، توانایی تدریس و تحقیق در موضوعات مرتبط با رشته فوق را پیدا میکنند و در پایان، موفق به دریافت دانشنامه سطح سه مدرسی ادبیات عرب و مجوز تدریس آن میشوند.


اهداف

  1. آشنایی با آراء، روشها و مکاتب مهم در ادبیات عرب؛
  2. ایجاد توان تحقیق در حد تتبع، تحلیل، بررسی و نقد در زمینه ادبیات عرب؛
  3. آشنایی با منابع، متون، تاریخ و ادوار ادبیات عرب؛
  4. آشنایی با مبانی علمی تدریس و مهارتهای آن؛
  5. تأمین استاد جهت تدریس دروس ادبیات عرب؛
  6. ایجاد توان پاسخگویی به سؤالات رایج ادبیات عرب؛
  7. تربیت طلاب مستعد جهت شرکت در سطوح بالاتر؛
  8. ایجاد توان بهرهگیری از متون ادبیات عرب؛

 

عناوين دروس

دروس عمومی

فقه، اصول، تفسیر قرآن، عقاید خاص شیعه، روش تحقیق

دروس تخصصی

صرف تکمیلی، تحلیل ادبی نهجالبلاغه، نحو تکمیلی، تحلیل ادبی صحیفه سجادیه، کارورزی (عملی)، اعراب القرآن (نظری و عملی)، تجزیه و ترکیب (عملی)، اعجاز ادبی قرآن کریم، بلاغت تکمیلی، نقد ادبی، فقه اللغه، فنون و روش تدریس، اصول و فنون ترجمه (عملی)، اخلاق مدرسی، تاریخ ادبیات عرب، سنجش و ارزشیابی (عملی)، متون ادبی جدید، فنّاوری آموزشی، متون درسی، تعلیم و تربیت اسلامی، منبع شناسی (عملی)، اصول و فنون مشاوره و راهنمایی، روانشناسی تربیتی و مدیریت و برنامهریزی آموزشی

دفترچه راهنمای پذیرش

فهرست مدارس