کلام اسلامی

شناسه نوشته : 23784

1396/10/30

تعداد بازدید : 864

تعريف

دانشپژوهان در این رشته مبانی، آراء و مشربهای مهم کلام اسلام ی را آموخته و توان تحلیل و بررسی، تدریس و پاسخگویی به نیازهای رایج در زمینه کلام اسلامی را ـ در محدودهای که در این سطح، بحث میشود ـ کسب میکنند و پس از احراز توان علمی با ارائه پایاننامه، موفق به دریافت مدرک سطح سه رشته کلام اسلامی میشوند.

 

اهداف

  1. تعمیق مبانی اعتقادی و ایجاد زمینهی تعالی اخلاقی و معنوی؛
  2. شناخت آراء، روشها و مشربهای مهم در کلام اسلامی و آشنایی با مبانی آنها؛
  3. افزایش توان تحقیق در حد تحلیل و بررسی تطبیقی و نقد و زمینهسازی جهت تألیف و ترجمه در حوزه کلام اسلامی؛
  4. ایجاد توان تدریس در مقطع سطح دو و کارشناسی، در کلام اسلامی؛
  5. تقویت توان ترویج مباحث کلام اسلامی بهصورت نوشتار و گفتار؛
  6. یجاد توان پاسخگویی به سؤالات رایج و مورد نیاز جامعه در مورد مسائل کلامی؛
  7. آمادهسازی استعدادهای برتر بهمنظور ورود به مقاطع بالاتر؛
  8. ایجاد توان بهرهگیری از متون مرجع کلامی.

 

عناوين دروس

دروس عمومی

فقه، اصول، تفسیر قرآن، تجزیه و ترکیب

دروس تخصصی

کلام استدلالی، فلسفه دین و مسائل جدید کلامی، مکتبها و فرقههای کلامی اسلامی، فلسفه اسلامی، معرفتشناسی، منطق، فلسفه اخلاق، کلیات علم کلام، کارورزی و همایشهای علمی، تاریخ علم کلام، روش تحقیق پیشرفته، قواعد اساسی علم کلام، عربی معاصر، معارف شیعی، زبان انگلیسی، معارف قرآن و کلام تطبیقی

دفترچه راهنمای پذیرش

فهرست مدارس