فلسفه اسلام

شناسه نوشته : 23783

1396/10/30

تعداد بازدید : 647

تعريف

طلاب خواهر در این رشته، مبانی، آراء و مشربهای مهم فلسفه اسلامی را آموخته و توان تحلیل و بررسی، تدریس و پاسخگویی به نیازهای رایج در زمینه فلسفه اسلامی را -در محدودهای که در این سطح، بحث میشود- کسب میکنند و پس از احراز توان علمی، با ارائه پایاننامه، موفق به دریافت مدرک سطح سه رشته فلسفه اسلامی میشوند. 
 

اهداف

  1. تعمیق شناخت نسبت به مبانی اعتقادی؛
  2. شناخت آراء، روشها و مشربهای مهم در فلسفه اسلامی و آشنایی با مبانی آنها؛
  3. ایجاد توان تحقیق در حد تتبع (جمعآوری و نتیجهگیری) و نقد، در زمینه فلسفه اسلامی؛
  4. ایجاد توان تدریس فلسفه اسلامی در سطوح پایینتر؛
  5. تقویت توان ترویج مباحث فلسفه اسلامی بهصورت نوشتار و گفتار؛
  6. ایجاد توان پاسخگویی به سؤالات رایج اعتقادی؛
  7. آمادهسازی استعدادهای برتر بهمنظور ورود به مقاطع بالاتر؛
  8. ایجاد توان بهرهگیری از متون فلسفی؛

 

عناوين دروس

دروس عمومی

فقه، اصول، تفسیر قرآن، تجزیه و ترکیب

دروس تخصصی

فلسفه اسلامی، تاریخ فلسفه غرب، تاریخ و مکاتب فلسفی جهان اسلام، فلسفه اخلاق، متون فلسفه اسلامی، فلسفه علم، کلام اسلامی، عرفان اسلامی، فلسفه دین و مسائل جدید کلامی، زبان تخصصی، علم النفس، عربی معاصر، معرفتشناسی، روش تحقیق پیشرفته، تفکر عقلی در کتاب و سنت، کارورزی و ارائه تحقیق، منطق قدیم و منطق جدید

دفترچه راهنمای پذیرش

فهرست مدارس