تاریخ اسلام

شناسه نوشته : 23779

1396/10/30

تعداد بازدید : 639

تعريف

طلاب در این رشته ضمن شناخت وقایع دوران جاهلیت، صدر اسلام، دوران ائمه علیهمالسلام و سیره پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و امامان معصوم علیهم السلام توان تحلیل و بررسی، تدریس و پاسخگویی به نیازهای رایج در این زمینه ها را کسب میکنند و پس از احراز توان علمی با ارائه پایاننامه، موفق به دریافت دانشنامه این رشته میشوند. 
 

اهداف

 1. تعمیق شناخت نسبت به مبانی اعتقادی؛
 2. تبیین علمی تاریخ و سیره پیامبر اکرم صلیالله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهمالسلام؛
 3. بررسی و تحلیل نقش مکتب اهلبیت علیهمالسلام در تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی؛
 4. تربیت افراد توانمند در زمینههای آموزشی، پژوهشی و تبلیغی در حوزه تاریخ اسلام؛
 5. بررسی و نقد تاریخ خلافت و دولتهای حاکم برجهان اسلام و تطور آن؛
 6. ایجاد توان پاسخگویی به پرسشها و نیازهای جامعه در مورد مسائل تاریخ اسلام؛
 7. ایجاد توان بهرهگیری از متون و منابع تاریخ اسلامی، تحلیل و نقد آن؛
 8. آشنایی با تاریخ جنبشها، فرق و مذاهب اسلامی؛
 9. شناخت تاریخنگاری در اسلام؛
 10. آشنایی با مسائل فلسفه تاریخ؛
 11. تربیت طلاب مستعد جهت ورود به سطح چهار رشته تاریخ؛

 

عناوين دروس

دروس عمومی
فقه، اصول، تفسیر قرآن، عقاید خاص شیعه، تجزیه و ترکیب

دروس تخصصی
کلیات تاریخ جهان، اسلام در ایران، جهان در آستانه بعثت، تاریخ انقلاب اسلامى، تاریخ رسول خدا، اسلام در مصر و شام، فلسفه تاریخ، اسلام در مغرب و اندلس، سنتهاى تاریخى در قرآن و روایات، اسلام در هند و آسیاى میانه، مأخذشناسى تاریخ اسلام و تاریخنگارى در اسلام، متون تخصصى (عربى)، تاریخ خلفاء، وضع کنونى جهان اسلام، تاریخ اهلالبیتعلیهم السلام، جنبشهاى فکرى و دینى معاصر، جغرافیاى تاریخى جهان اسلام، کلیات تاریخ تمدن اسلامى، مستشرقان و تاریخ اسلام، تاریخ امامت امام مهدی، غیبت صغری، همایش و کارورزى، تاریخ تشیع، عربى معاصر، سیره رسول خدا و اهلالبیت، روش تحقیق پیشرفته، تاریخ امویان، زبان انگلیسى، تاریخ عباسیان، تاریخ عثمانى

دفترچه راهنمای پذیرش

فهرست مدارس