اخلاق و تربیت اسلامی

شناسه نوشته : 23741

1396/10/25

تعداد بازدید : 2147

تعريف

طلاب خواهر در این رشته، مبانی و مسائل اخلاق و تربیت اسلامی و روشهای تربیتی را میآموزند؛ همچنین توانایی پاسخگویی به نیازهای مربوط و توان تدریس و تحقیق در حد تحلیل و بررسی علم اخلاق را پیدا می کنند. در پایان طلاب، موفق به دریافت دانشنامه این رشته می شوند.
 

اهداف

 1. تعالی اخلاقی و معنوی طلاب؛
 2. تعمیق شناخت نسبت به مبانی اعتقادی؛
 3. توسعه و تعمیق شناخت نسبت به مبانی، روشها و مسائل اخلاقی و تربیت اسلامی بر مبنای آموزه های قرآن و سنت؛
 4. آشنایی با مکاتب مهم اخلاقی و تربیتی؛
 5. آشنایی با منابع اخلاق و تربیت اسلامی و ایجاد توان استفاده از آن؛
 6. ایجاد توان تدریس مباحث اخلاق و تربیت اسلامی در سطوح پایینتر؛
 7. ایجاد توان تحقیق در حد تحلیل و بررسی تطبیقی؛
 8. تقویت توان پاسخگویی به پرسشها در زمینه اخلاق و تربیت اسلامی؛
 9. تربیت طلاب مستعد جهت ورود به سطح چهار؛
 10. شناخت استدلالی مسائل فقهی و اصولی و آشنایی با روشهای استنباط فقهی؛
 11. ایجاد توان استفاده از متون و منابع فقهی و اصولی؛
   

عناوين دروس

دروس عمومی
فقه، اصول، تفسیر قرآن، عقاید خاص شیعه، تجزیه و ترکیب

دروس تخصصی
قواعد تفسیر، فقه الحدیث، نظام اخلاقی و تربیتی اسلام، اخلاق در قرآن، متون تخصصی اخلاق، اخلاق خانواده، اخلاق کاربردی، تاریخ علم اخلاق، فلسفه اخلاق، اخلاق تطبیقی ادیان، انسان در قرآن، علم النفس، فلسفه تعلیم و تربیت، روانشناسی اخلاق، روانشناسی تربیتی، روانشناسی رشد، اصول و فنون مشاوره و راهنمایی، آشنایی با عرفان اسلامی، آشنایی با عرفانهای کاذب، عربی معاصر، زبان انگلیسی و کارورزی پژوهش

دفترچه راهنمای پذیرش

فهرست مدارس