راهنمای ثبت نام

شناسه نوشته : 11311

1393/05/24

تعداد بازدید : 772

با توجه به تغییرات ایجاد شده در فرآیند ثبت نام نهایی داوطلبان و نحوه تکمیل ظرفیت مدارس، مطالعه راهنمای ثبت نام الزامی است.